We did//Ấn phẩm, bao bì nhãn mác//

Bạch Ngọc Trà
Bạch Ngọc Trà
Bạch Ngọc Trà

Bạch Ngọc Trà

Branding and packaging design

Dự án Bạch Ngọc Trà Branding, mẫu bao bì được sáng tạo thiết kế dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng thị hiếu và gu thưởng thức của end-user