We did//Đồ hoạ quảng cáo tiếp thị//

Three Power
Three Power
Three Power
Three Power

Three Power

FPT Aptech Ad Campaign

Nội địa hoá chiến dịch truyền thông quảng cáo "Three power" thương hiệu Aptech Computer Education (Tập đoàn đào tạo Aptech) promote cho sản phẩm đào tạo Aptech và các trung tâm Aptech đào tạo CNTT trên toàn Việt Nam


Thời điểm xuất bản truyền thông: 2010